Projekty

  • registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015730 Pro realizaci projektu škola zvolila následující šablony: Školní asistent – personální podpora ZŠ, tandemová výuka v ZŠ, zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ, klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub a komunikace v cizím jazyce, doučování žáků ZŠ ohrožených......

  • Projekt „Modernizace přírodovědné učebny pro výuku chemie a fyziky“ byl předložen v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj. Projektu, jehož celkové náklady činí 1 795 417,82 Kč, z toho způsobilé náklady 1 687 364,82 Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů,......

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010653...

  • ZŠ Radomyšl pravidelně čerpá dotace na financování dopravy žáků do Strakonic při absolvování plaveckého výcviku. Momentálně podáváme žádost pro období od 1.1.2020 do 30.6.2020 (již VI. etapa)....