Provoz školy od 4.1.2021 (aktualizace po 22.1.2021)

Provoz školy od 4.1.2021 (aktualizace po 22.1.2021)

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství.
Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. O případných změnách rozhodne vláda ČR dne 27.1.2021.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. V praxi to znamená, že s výsledky vzdělávání za první pololetí budou žáci seznámeni prostřednictvím elektronického systému ŠkolaOnline, výpisy z vysvědčení v listinné podobě obdrží co nejdříve po opětovném nástupu k prezenční výuce. Výpisy v termínu obdrží pouze žáci 1. a 2. ročníku.


Vážení návštěvníci, rodiče, milí žáci,

v souvislosti s aktuálními opatřeními Vlády ČR se s účinností od 4.1.2021 upravuje provoz školy následovně:

  • k prezenční výuce nastupují 4.1. žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci se budou vzdělávat distančně podle upravených rozvrhů.
  • školní družina bude fungovat ve dvou odděleních (zvlášť pro 1. a 2. ročník) v běžném režimu.
  • provoz školní jídelny je bez omezení. Všichni žáci na prezenční výuce, kteří se stravují ve školní jídelně, mají automaticky přihlášené obědy. Žáci na distanční výuce mají též nárok na oběd, nutno přihlásit u vedoucí školní jidelny a dohodnout čas vydání.

  • povinnost nosit ochranu horních cest dýchacích platí pro všechny žáky i pracovníky školy ve všech vnitřních prostorách školy.
  • s ohledem na pokyny týkající se větrání v průběhu hodin i o přestávkách doporučujeme volit vhodné oblečení do výuky.
  • budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – vždy pouze jeden žák a učitel, popřípadě i zákonný zástupce – vše po předchozí domluvě
  • v hodinách Tv a Hv je zakázán zpěv a aktivní sportovní činnosti včetně plavání. Při zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnost ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
  • Je nutno dodržovat základní hygienická pravidla, která již byla určena dříve. Dezinfekci rukou u dětí zajišťují pracovníci školy. Třídní učitelé i učitelé vždy připomenou řádné mytí rukou tekutým mýdlem během dne. Při použití WC, před svačinou, odchodem na oběd apod.

Rozvrhy hodin jsou již zaneseny přímo v elektronickém systému ŠkolaOnline, hodiny uvedené v rozvrhu jsou synchronní (výuka v reálném čase prostřednictvím Google Classroom), účast na nich je povinná.

V případě žádosti o zapůjčení techniky pro distanční výuku kontaktujte telefonicky zástupce ředitele školy J. Vlažného (+420 603 837 974). Technika bude zapůjčena výhradně proti podpisu zákonného zástupce formou protokolu o zápůjčce se všemi náležitostmi a povinnostmi ze zápůjčky vyplývajícími.

Další informace budou průběžně doplněny.