Modernizace přírodovědné učebny

Modernizace přírodovědné učebnyProjekt „Modernizace přírodovědné učebny pro výuku chemie a fyziky“ byl předložen v rámci

  1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj.

Projektu, jehož celkové náklady činí 1 795 417,82 Kč, z toho způsobilé náklady 1 687 364,82 Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů, tj. 1 602 996,57 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany ZŠ Radomyšl zahájena dne 16. 11. 2015, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 10. 2020.

V rámci projektu bude vybavena a zmodernizována odborná učebna přírodních věd pro výuku chemie a fyziky. Bude pořízeno vybavení, které nahradí současné nevyhovující vyučovací pomůcky. Provedeny budou také drobné stavební práce a úpravy. V přírodovědné učebně poté bude moci probíhat plnohodnotná a moderní výuka chemie a fyziky. Přírodní vědy a informační technologie jsou dnes zásadní při studiu na střední škole a na trhu práce v České republice i v zahraničí, proto je důležité již od útlého dětství žáky motivovat k jejich studiu a předkládat jim výuku těchto předmětů zajímavou formou. Díky zmodernizované přírodovědné učebně pro výuku chemie a fyziky pak budou žáci moci disponovat kvalitními znalostmi z oblasti přírodních věd i digitálních technologií, které tvoří základnu všeobecného vzdělání a všeobecný přehled důležitý i pro další navazující studium. K učebnám bude zajištěn bezbariérový přístup od vchodu do budovy až k samotné učebně pomocí kompenzační pomůcky – schodolezu. V budově školy bude také bezbariérová toaleta.

Projekt „Modernizace přírodovědné učebny pro výuku chemie a fyziky“ je spolufinancován Evropskou unií.