Modernizace počítačové učebny a výtah v ZŠ Radomyšl

Modernizace počítačové učebny a výtah v ZŠ Radomyšl

Modernizace počítačové učebny a výtah v ZŠ RadomyšlProjekt „Modernizace počítačové učebny a výtah v ZŠ Radomyšl“ byl předložen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj.

Projektu, jehož celkové náklady činí 1 544 810,22 Kč, z toho způsobilé náklady 1 513 760,22 Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů,
tj. 1 438 072,20 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany ZŠ Radomyšl zahájena dne 5. 3. 2020, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 12. 2021.

Hlavním předmětem projektu je nákup vybavení do počítačové učebny. To zkvalitní
a zefektivní výuku na ZŠ Radomyšl. Potřebnost modernizace vybavení počítačové učebny vyplývá z absence moderního vybavení k výuce informatiky na ZŠ Radomyšl. Škola chce vést své žáky k profesionálnímu ovládání moderních informačních technologií, které absolventi uplatní zejména na středních školách či v dalším profesním životě.

Kreativní využití vybavení přinese žákům do výuky nové možnosti, menší děti budou moci být vzdělávány v moderně vybavené učebně, což významně podpoří jejich chuť vzdělávat se v oblasti informatiky, starší žáci si navyknou na práci s digitálními technologiemi za pomoci moderního vybavení. Dovednosti, které žáci díky projektu získají, budou jedny z nejvíce oceňovaných dovedností.

Žadatel zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost nejen dotčené učebny,
ale i dalších částí budovy školy. Bude zřízen a instalován výtah pro osobní bezbariérovou přepravu.

Projekt „Modernizace přírodovědné učebny pro výuku chemie a fyziky“

je spolufinancován Evropskou unií.